salamandra

43 teksty – auto­rem jest sa­laman­dra.

Ludzie rodzą się i umierają.. żyje­my ty­le cza­su na Ziemi, lecz po ja­kimś cza­sie znik­nie po nas ja­kikol­wiek ślad. Chciałabym poz­nać moich przodków, za­pisać na kar­tce kim by­li, co lu­bili, ale po wielu nie po­zos­tał żaden ślad. To straszne. Ma­my czas na tej Ziemi wy­liczo­ny, og­ra­niczo­ny, na­leży go wy­korzys­tać jak naj­le­piej bo prze­cież tak pięknie jest żyć! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 maja 2014, 23:07

Ob­serwuję jak wszys­cy wkoło są złud­nie szczęśli­wi, nie wiem czy zaz­drościć im bez­tros­ki, czy współczuć nieświadomości.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 listopada 2012, 20:54

Dlacze­go na drodze mo­jego życia pos­ta­wione są je­dynie zna­ki za­kazu i nakazu..? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2011, 19:03

Gdy zwątpiłam w Two­je is­tnienie i w miłość, właśnie wte­dy to Ty mnie od­na­lazłeś i udo­wod­niłeś że mo­je wątpli­wości były nieprawdziwe.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 listopada 2010, 16:55

Szczęście to złudze­nie.. Nie możesz uwie­rzyć że Cię spot­kało, a po­tem zaczy­na się roz­my­wać deszczem rzeczywistości.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 kwietnia 2010, 23:33

Gdy zza mgły, wyłania się szczęście, tak czy siak idąc ku niemu pot­knę się i wpadnę w błoto.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 kwietnia 2010, 19:39

Chciałeś mnie zam­knąć w klat­ce i mieć wyłącznie dla siebie, tak się nie da, bo uciekłam, i te­raz nie będziesz miał mnie wcale.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 18 kwietnia 2010, 12:49

-Gdy drze­wo zaczy­na puszczać pąki, nie oz­nacza że będzie kwitło, cie­szyło się z pro­mieni słońca, i wy­da doj­rzałe owo­ce, gdyż w każdej chwi­li może zniszczyć to siekiera..
-tak jak wy­jeżdżając na prostą zza ho­ryzon­tu może nag­le się wyłonić os­try zakręt?
-Tak. Dla­tego trze­ba mieć tą świado­mość, że Two­je szczęście może się skończyć w każdej chwili.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 kwietnia 2010, 22:44

Nie pot­rze­buje dru­giej połówki, nie mam jej, bo ja jes­tem całą pomarańczą.


usłyszane 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 kwietnia 2010, 08:14

Dlacze­go tak często kry­tyku­jemy coś, cze­go na­wet nie znamy? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 kwietnia 2010, 08:46
salamandra

Wszystko co mnie urzekło.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

salamandra

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność